Home DownloadSource code Chia sẽ khóa học lập trình Fullstack với Angular – PHP – MYSQL Miễn Phí

Chia sẽ khóa học lập trình Fullstack với Angular – PHP – MYSQL Miễn Phí

bởi Châu Nhân KP
0 bình luận

Chia sẽ khóa học Lập trình FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQL do Giảng viên: Nguyễn Đức Việt – Giảng viên Thiết kế web tại FPT – Arena trị giá 800k trên Unica.

Giới thiệu khóa học

Phần một là lý thuyết cơ bản về ngôn ngữ Angular JS 1.
Phần hai là học thực hành để hiểu bản chất cách làm một ứng dụng Single Page web App với Angular 
Phần ba là áp dụng các kiến thức của 2 phần trước để làm phần Backend hoàn chỉnh với Angular js và API sử dụng là PHP/MYsql
Điểm khác biệt của khóa học là nội dung đầy đủ, thực hành chi tiết, cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể
hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js

Kết quả khóa học

  • Làm chủ kiến thức lập trình backend với Angular js.
  • Cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js
  • Đưa bạn tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, giúp bạn tự tin khi đi phỏng vấn.
  • Cung cấp kiến thức cơ bản qua bài thực hành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty lập trình web hiện nay

Nội dụng khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu angular js
 Phần 2: Cài đặt cơ bản
 Bài 2: Cài đặt code editor
 Bài 3: Cài đặt plugin
 Phần 3: Chạy ứng dụng angular đầu tiên
 Bài 4: Cài đặt angular js và chạy ứng dụng đầu tiên
 Bài 5: Sử dụng file template
 Bài 6: Khái niệm và sử dụng ng-model
 Bài 7: Sử dụng ng-model với select
 Bài 8: Sử dụng ng-model với radio button
 Bài 9: Logic sử dụng ng-model qua bài hiệu ứng đơn giản
 Bài 10: ng-show và ng-init
 Phần 4: Thực hành với Scope và Controller trong Angular js
 Bài 11: Hiểu Scope và controller thông qua bài thực hành
 Bài 12: Cách định nghĩa và sử dụng hàm gắn với scope
 Phần 5: Học Angular js qua bài tập thực hành
 Bài 13: Tổng hợp kiến thức đã học qua bài thực hành – phần html
 Bài 14: Viết phần logic của ứng dụng
 Bài 15: Hoàn thiện ứng dụng
 Bài 16: Hướng dẫn làm hoàn chỉnh ứng dụng
 Bài 17: Sử dụng vòng lặp ng-repeat
 Phần 6: Học cách viết backend theo phương pháp single-page web app sử dụng Angular js
 Bài 18: Giới thiệu bài tập và cách đặt phím tắt trình bày lại format của code
 Bài 19: Xử lý logic ban đầu cho phần thêm sửa xóa nội dung kiểu single-page web ap
 Bài 20: Hoàn thiện chức năng sửa xóa trực tiếp với ng-repeat
 Phần 7: Tổng kết ứng dụng và giới thiệu phương pháp xử lý dữ liệu
 Bài 21: Tổng kết kiến thức
 Bài 22: Làm thật
 Phần 8: Tạo dữ liệu trong Mysql và viết API cho Angular js
 Bài 23: Tạo cơ sở dữ liệu
 Bài 24: Viết API lấy dữ liệu cho angular
 Phần 9: Kết nối Angular js với Mysql qua API
 Bài 25: Cài đặt môi trường chạy angular trong project web động
 Bài 26: Kết nối angular với Mysql qua API
 Phần 10: Hoàn thiện ứng dụng Angular js – Mysql đầu tiên
 Bài 27: Viết API sử dữ liệu
 Bài 28: Hoàn thiện ứng dụng Angular Mysql
 Phần 11: Tích hợp Angular Material
 Bài 29: Mở đầu về angular material với ứng dụng thông báo
 Bài 30: Tích hợp angular material vào view
 Phần 12: Giới thiệu phương pháp lập trình single-page web app sử dụng Route
 Bài 31: Lọc dữ liệu trong angular
 Bài 32: Cách viết nhiều controller trong một web
 Bài 33: Học phương pháp làm single-page web app qua bài thực hành
 Phần 13: Hoàn thiện ứng dụng đầu tiên sử dụng Route kết nối cơ sở dữ liệu qua http
 Bài 34: Kiến thức cơ bản về Route
 Bài 35: Sử dụng HTML5 mode trong angular
 Bài 36: Tạo dữ liệu thật và kết nối với angular qua $http
 Bài 37: Phun dữ liệu ra single-page web app
 Phần 14: Giơi thiệu project Single-page web app số 2
 Bài 38: Giới thiệu project single-page web app số 2 và download file mẫu
 Bài 39: Bố cục và sắp xếp file cho project
 Phần 15: Phần route và phân tích dữ liệu
 Bài 40: Hoàn thiện phần điều hướng sử dụng route cho Project
 Bài 41: Phương hướng xử lý phần dữ liệu cho web
 Bài 42: Phân tích cơ sở dữ liệu
 Phần 16: Làm quen với phương pháp lập trình backend bằng Angular
 Bài 43: Thêm dữ liệu
 Bài 44: Cài đặt thư viện và môi trường Angular cho view trong Backend
 Bài 45: Giao tiếp dữ liệu bằng API
 Bài 46: Tạo view
 Bài 47: Sử dụng angular lấy dữ liệu từ API
 Bài 48: Đẩy dữ liệu ra bằng Angular
 Bài 49: Sửa dữ liệu bằng Angular
 Bài 50: Viết API lưu dữ liệu
 Bài 51: Lưu dữ liệu bằng Angular
 Bài 52: Hoàn thiện Backend bằng Angular cho trang about
 Phần 17: Xử lý các phần giao diện trang contact và trang liên hệ
 Bài 53: Viết controller đưa dữ liệu ra frontend
 Bài 54: Sửa lỗi router phổ biến trong angular
 Bài 55: Xử lý dữ liệu trang contact
 Bài 56: Xử lý dữ liệu trang tin tức
 Phần 18: Tổng kết phần 1 Angular
 Bài 57: Tổng kết phần 1
 Phần 19: Học sử dụng thư viện angular cho lập trình backend
 Bài 58: Giới thiệu phần học sử dụng thư viện angular
 Phần 20: Ba bước cơ bản để sử dụng một thư viện
 Bài 59: Hướng dẫn sử dụng thư viện ui select của angular
 Bài 60: Bước số 2 trong sử dụng thư viện – kiểm soát dữ liệu trả về
 Bài 61: Bước số 3 trong sử dụng thử viện – Kết nối cơ sở dữ liệu
 Phần 21: Sử dụng thư viện ui select
 Bài 62: Thư viện ui select với multiple select
 Bài 63: Bước số 2 lấy dữ liệu trả về
 Bài 64: Bước số 3 – Kết nối cơ sở dữ liệu
 Phần 22: Hàm xử lý phần form trong angular
 Bài 65: Kiểm tra tính hợp lệ của form dữ liệu
 Bài 66: Hiển thị thông báo lỗi bằng hàm có sẵn của angular
 Bài 67: Kiểm tra việc submit của người dùng
 Bài 68: Hàm setPristine cho form
 Bài 69: Tổng kết phần form trong Angular
 Phần 23: Project backend sử dụng angular giới thiệu và cài đặt cơ bản
 Bài 70: Cài đặt cơ bản dữ liệu – API – Angular
 Phần 24: Cách sử dụng template admin khi làm backend
 Bài 71: Cách sử dụng template admin khi làm backend
 Bài 72: Dựng template cơ bản
 Phần 25: Tạo route cho các chức năng sử dụng template
 Bài 73: Dựng Routing cơ bản
 Bài 74: Tạo 2 route adduser và userlist
 Phần 26: Chức năng thêm mới người dùng
 Bài 75: Tạo form thêm người dùng bằng template
 Bài 76: Viết API thêm người dùng
 Bài 77: Sử dụng Angular để lấy dữ liệu thông qua scope
 Bài 78: Chuyển dữ liệu cho API
 Bài 79: Đặt phím tắt cho angular post
 Phần 27: Chức năng đăng nhập
 Bài 80: Tích hợp thông báo cho chức năng thêm dữ liệu bằng Angular
 Bài 81: Chức năng đăng nhập phần setup cơ bản phần template
 Bài 82: Qui trình logic của chức năng đăng nhập
 Bài 83: Sử dụng Angular lấy dữ liệu và gửi về API
 Bài 84: Viết Api xử lý dữ liệu
 Bài 85: Xử lý 3 trường hợp xảy ra khi đăng nhập hệ thống
 Phần 28: Xử lý chuyển hướng và đăng xuất
 Bài 86: Xử lý chuyển hướng trong Angular
 Bài 87: Sử dụng angular kiểm tra tính hợp lệ của form
 Bài 88: Kiểm tra trạng thái đăng nhập trong Angular
 Bài 89: Đăng xuất
 Bài 90: Qui trình logic của chức năng xem danh sách người dùng
 Bài 91: API – Phần dữ liệu
 Phần 29: Chức năng xem danh sách dữ liệu phần cơ bản
 Bài 92: Angular – Phần dữ liệu
 Phần 30: Tích hợp template admin
 Bài 93: Tạo giao diện từ template admin
 Bài 94: Đưa dữ liệu ra template
 Phần 31: Tích hợp các chức năng trên cùng một page
 Bài 95: Viết hàm Angular hiện thị form sửa dữ liệu trực tiếp khi ấn edit
 Bài 96: Logic của phần sửa dữ liệu
 Bài 97: Dùng Angular lấy dữ liệu cần sửa gửi về API
 Bài 98: Xử lý việc cập nhật dữ liệu ngầm trong angular thông qua API
 Bài 99: Tích hợp notification cho giao dịch thành công
 Bài 100: Tổng kết khóa học

Tải về

Bài viết liên quan

Để lại bình luận