Home DownloadSource code Share 156 Admin Template đến từ Element Evato

Share 156 Admin Template đến từ Element Evato

bởi Châu Nhân KP
0 bình luận

Admin Template đến từ Element Evato

Việc tạo dựng giao diện Admin cho website đẹp mắt và đa tính năng chưa bao giờ dễ dàng đến vậy nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các mẫu Admin Template từ cộng đồng.
Với bộ sưu tập 157 mẫu quản trị trên Element.Evato.Com, bạn có thể tìm thấy bộ công cụ giao diện người dùng (UI) phù hợp cho trang quản trị website của bạn.

Link gốc: https://elements.envato.com/web-templates/admin-templates

Evato Elements Template
Evato Elements Template

Danh sách template

 1. elements-abstack-admin-dashboard-template-487T2G-VqLvNOCY-09-02.zip
 2. elements-admin-dashboard-ui-kit-framework-theme-cubic-PB2K7V-YPQnqFHW-07-23.zip
 3. elements-admin-io-GG5ENR-IA0F2iyN-08-27.zip
 4. elements-admin-press-angular-aj0eiDhv-dashboard-template-2DLXE9-2020-06-01.zip
 5. elements-admin-press-the-ultimate-bootstrap-xdTAR08V-dashboard-HE5KPA-2019-07-15.zip
 6. elements-adminbite-angular-9FA0nAag-dashboard-template-5X2KD7-2020-06-01.zip
 7. elements-adminbite-powerful-bootstrap-WlUGKZEM-admin-template-5DWXYL-2019-07-15.zip
 8. elements-admink-7RPWJET-hKnW28h5-07-19.zip
 9. elements-adminox-responsive-admin-dashboard-frontend-EFZQA4-LAYDu777-11-08.zip
 10. elements-admintres-responsive-bootstrap-admin-RXNZ69-PQSJFTdC-05-10.zip
 11. elements-admiria-admin-dashboard-landing-page-template-CPEV3WF-h0QjpDlG-03-07.zip
 12. elements-admiria-the-ultimate-admin-dashboard-template-P8F5AMV-XSjQkQUM-04-25.zip
 13. elements-adomx-responsive-bootstrap-DCvTW4Vr-admin-template-F3DUGXJ-2019-06-01.zip
 14. elements-agroxa-material-design-admin-dashboard-template-6QF667H-nkxt5sln-10-10.zip
 15. elements-alliance-JZGQ4WF-EJXfH2My-07-19.zip
 16. elements-alpha-material-design-admin-template-56H8927-v7poxqvo-03-14.zip
 17. elements-alpha-material-design-admin-template-CTUZ5T-QF9XP5Qd-08-30.zip
 18. elements-amanda-responsive-bootstrap-mrWtKmnY-admin-template-NL6PRW-2017-11-15.zip
 19. elements-annex-admin-dashboard-template-LRMSTEJ-AWEym6PK-08-12.zip
 20. elements-annex-mvc5-admin-dashboard-template-8S3DL3M-ybnpHnHr-10-18.zip
 21. elements-appui-bootstrap-admin-template-KZUL4X-kBZ4djbh-12-31.zip
 22. elements-aside-admin-dashboard-ui-kit-4WJN7C-eQyl2i1d-09-29.zip
 23. elements-bootstrap-Ftzye48p-admin-template-amun-P6UZH7-2017-07-19.zip
 24. elements-boxify-bootstrap-boNGaMij-admin-dashboard-VYFVDK-2018-09-19.zip
 25. elements-bracket-responsive-bootstrap-admin-template-QHCFTF-G2Z8bKcI-11-22.zip
 26. elements-bracket-responsive-bootstrap-wOC2nLVQ-dashboard-template-AYT3XJ-2018-12-14.zip
 27. elements-brunette-bootstrap-OYTsg9s7-admin-powerful-ui-kit-C7D8KJ-2019-06-28.zip
 28. elements-cassie-responsive-bootstrap-0ZDYl25o-dashboard-template-LB72MUW-2019-08-16.zip
 29. elements-chain-responsive-bootstrap-admin-template-7YWBV9-OFVxUvC5-06-29.zip
 30. elements-codebase-bootstrap-admin-template-laravel-kit-2CBM79G-ZMBOdyk9-03-12.zip
 31. elements-con-material-admin-dashboard-template-RRV7PK-NIzPQjif-02-06.zip
 32. elements-concept-responsive-admin-dashboard-template-QSV7HWH-voPEAMxd-10-25.zip
 33. elements-connect-responsive-admin-dashboard-template-ZQ6Y6Q2-LojXhdrZ-04-26.zip
 34. elements-crovex-admin-dashboard-template-GEKRBVA-m3l8pG00-01-17.zip
 35. elements-cryptocurrency-dashboard-admin-template-coindash-FJP3QA-uqb6N0vi-08-01.zip
 36. elements-cryptum-luxurious-cryptocurrency-material-design-Y6KJZR-EK6UUYX9-10-04.zip
 37. elements-dadmin-responsive-bootstrap-admin-template-MADV95-y4uC4nFh-07-25.zip
 38. elements-dashboard-admin-panel-template-4YW63SD-2019-06-20.zip
 39. elements-dashboard-html-template-for-bootstrap-2ZlBcFLK-2WBK83T-2019-06-27.zip
 40. elements-dashboard-ui-kit-admin-template-ui-framework-QZN6TH-CkIsVSWa-08-12.zip
 41. elements-dashforge-responsive-dashboard-admin-template-7GAN6DH-dglvcAbK-02-17.zip
 42. elements-dashgrin-7QPU47B-Xf4pqLor-12-20.zip
 43. elements-dashor-admin-dashboard-template-YB7ZGTV-TocmsQJM-12-23.zip
 44. elements-decima-angular-RGWt76Bb-bootstrap-4-admin-template-HDCNZ8-2020-02-29.zip
 45. elements-deepor-EXGF7AJ-vkFIYVcd-12-20.zip
 46. elements-doodle-the-ultimate-multipurpose-admin-template-YKJRCN-HoJePQqh-06-12.zip
 47. elements-dore-html-jquery-admin-template-L6MRLF-qZ56RRIz-07-09.zip
 48. elements-drixo-admin-dashboard-template-HGXCSVK-hL8nOyOZ-12-23.zip
 49. elements-droopy-multipurpose-bootstrap-admin-dashboard-ZGKM36-pyJnJPj4-05-10.zip
 50. elements-edusta-learning-academy-dashboard-DLH2S6X-GyP96IfU-03-06.zip
 51. elements-elmer-multipurpose-bootstrap-admin-dashboard-C23H5H-fVfuziOB-12-14.zip
 52. elements-flatkit-dashboard-ui-kit-FLRDLJ-R3vmtcn1-03-01.zip
 53. elements-flowdash-saas-admin-dashboard-template-AY74TTD-j9rt1XKa-02-07.zip
 54. elements-fonik-admin-dashboard-template-Z3QJSX6-k1m6IAZS-10-13.zip
 55. elements-foxia-admin-dashboard-template-R4C5PMH-qXBoPVaY-02-25.zip
 56. elements-foxio-responsive-admin-dashboard-template-9FHC63K-uDnf10QA-06-21.zip
 57. elements-freshui-bootstrap-admin-template-4AU76A-QU0vE9g1-12-31.zip
 58. elements-frogetor-responsive-admin-dashboard-template-WEFBHWD-Kv5Opzk9-04-03.zip
 59. elements-fuzen-bootstrap-ujYWCklc-admin-template-ui-kit-P9BXE2-2018-05-18.zip
 60. elements-gleek-powerful-bootstrap4-admindashboard-html-LT55CA-IyQNVDX1-02-19.zip
 61. elements-gogo-react-react-admin-template-V6KDDC-sHbP8J9A-07-11.zip
 62. elements-goofy-multipurpose-bootstrap-admin-dashboard-Z2N4FF-hcaLN3mC-05-10.zip
 63. elements-grandin-responsive-bootstrap-admin-4JN5R2-DcRI1L6w-05-22.zip
 64. elements-greeva-responsive-admin-dashboard-template-G7KC8G-lLIlACpL-09-02.zip
 65. elements-griffin-9KY6RL2-c5HvSwOI-06-28.zip
 66. elements-hello-admin-UD9P8Y-Dbq12RY5-01-16.zip
 67. elements-hero-pro-business-admin-dashboards-WZD2KUY-8dwK1HLo-05-06.zip
 68. elements-hexzy-admin-dashboard-template-7F5QACG-EYu0iUo5-12-23.zip
 69. elements-highdmin-responsive-bootstrap-cMzqdWVt-admin-dashboard-REFCRU-2020-07-08.zip
 70. elements-hound-the-ultimate-multipurpose-admin-template-NGMVF9-gbNb0ckF-06-23.zip
 71. elements-infinity-responsive-web-app-kit-NATTKL-nf6SDdLM-08-16.zip
 72. elements-infinity-web-application-kit-ZYTKLW-tSHzzaRK-11-25.zip
 73. elements-jetson-SZD2Y3-PMVhiGGV-11-02.zip
 74. elements-katniss-responsive-bootstrap-7GMuvFjm-admin-template-NCM3T5-2017-11-17.zip
 75. elements-kenny-dashboard-admin-site-responsive-template-6DSR6V-UtwtAiSP-01-23.zip
 76. elements-kode-responsive-admin-dashboard-template-66G8QY-a9Z4Cf27-04-30.zip
 77. elements-laraupload-file-sharing-dashboard-PJXAFA-sjh9XVgz-11-13.zip
 78. elements-lema-learning-management-system-admin-template-2L6BUBC-SuudpTzu-04-08.zip
 79. elements-lexa-mvc5-admin-dashboard-template-MFNMYHT-DeuwgElX-07-20.zip
 80. elements-lexa-node-js-admin-dashboard-template-DS6BPVV-MgaAOLf0-01-26.zip
 81. elements-lexa-responsive-admin-dashboard-template-SV3H2VR-gzOEUIBU-05-18.zip
 82. elements-lime-responsive-admin-dashboard-template-DPXTTJH-thAv5WvH-12-18.zip
 83. elements-luma-education-html-learning-management-system-MBFKZG3-bzygjVHM-05-23.zip
 84. elements-make-angularjs-material-design-admin-9AYMHR-YBBjBgVJ-10-03.zip
 85. elements-marvin-data-analytics-dashboard-template-ZBH87W9-9yemn5Ji-05-27.zip
 86. elements-material-design-admin-with-angularjs-6GR64Q-4tF5iIKC-07-02.zip
 87. elements-materialart-powerful-material-admin-template-TXQA4RM-Gg2LAE38-08-29.zip
 88. elements-megastack-bootstrap-r4clrjU3-angular-js-admin-panel-T3BC69-2018-10-12.zip
 89. elements-meteor-responsive-admin-dashboard-template-Q99CM5-7wOG9cvB-10-29.zip
 90. elements-metrica-laravel-admin-dashboard-template-9SL45YP-U0exibas-05-06.zip
 91. elements-metrika-PKLBL7-6kTzlXdI-06-13.zip
 92. elements-micro-office-admin-7FGSLD8-VnUjM1xQ-07-07.zip
 93. elements-micro-office-intranet-VAGB9U4-xfYBLB5u-05-26.zip
 94. elements-milestone-bootstrap-1AzgTpsv-admin-template-AZHDLR-2016-10-04.zip
 95. elements-mintos-responsive-bootstrap-9oTiTUrR-admin-dashboard-XPMBM8-2020-01-14.zip
 96. elements-modern-responsive-admin-dashboard-template-VTRMXE-IdIKNn6i-11-25.zip
 97. elements-montu-admin-for-social-music-sharing-platform-88564R-8fFbGT8u-10-11.zip
 98. elements-motijobs-FP9QLF-6nFbaGf3-11-30.zip
 99. elements-nazox-admin-dashboard-template-6QFKZNC-is4qfalo-05-25.zip
 100. elements-neat-web-application-kit-dashboard-template-5KC6GE-LzJz3oz3-03-08.zip
 101. elements-ninja-responsive-admin-dashboard-template-A4DZTSC-JpxZGbwG-12-19.zip
 102. elements-nobleui-admin-dashboard-template-LWHJMW7-XmzK02ly-06-10.zip
 103. elements-nutflix-bootstrap-admin-template-UWW2KD-yDYqK3VE-06-12.zip
 104. elements-one-admin-dashboard-ui-kit-EF7W4R-Ehm4aTuN-11-28.zip
 105. elements-one-react-next-js-ant-design-admin-template-HV62DCM-id9DcrY9-05-01.zip
 106. elements-oneui-vue-edition-vuejs-admin-dashboard-template-3WMFYJB-XQdAvTli-05-28.zip
 107. elements-options-admin-dashboard-template-BZX3U4-c505Vfl9-06-05.zip
 108. elements-pangong-developer-friendly-bootstrap-vL2ccQbN-admin-5ML72Z-2019-12-20.zip
 109. elements-paper-panel-bootstrap-EHI2oBii-admin-dashboard-template-EXXPRF-2019-02-15.zip
 110. elements-philbert-multipurpose-bootstrap-admin-dashboard-JRZELS-tsfDGgCF-10-16.zip
 111. elements-piaf-vuejs-vuejs-admin-template-XBBG9M-yIGi5Rai-07-13.zip
 112. elements-playkit-web-application-kit-dashboard-PHRWRD-JKZEYhFU-09-16.zip
 113. elements-portal-angular-react-html-admin-template-FNB95J-IfDdobFI-11-16.zip
 114. elements-primer-material-cfYIZwdi-angular-6-admin-template-H2WBXP-2020-02-29.zip
 115. elements-primer-react-material-design-admin-template-HVJXEL3-dY99KGsU-02-29.zip
 116. elements-proui-bootstrap-admin-template-NTT9BT-2CDAZLUN-12-31.zip
 117. elements-qovex-admin-dashboard-template-BDZF4UG-QjhOkR1g-04-17.zip
 118. elements-qovex-laravel-admin-dashboard-template-ETZX4VA-pHI39nUn-05-04.zip
 119. elements-quirk-bootstrap-admin-template-MJPGHE-NNiHYPOB-07-29.zip
 120. elements-reactor-bootstrap-admin-template-F7JR2F-j1IaxQX7-05-23.zip
 121. elements-scrooge-responsive-admin-dashboard-template-EKRM8HJ-jxdpKlBo-12-20.zip
 122. elements-shamcey-metro-style-bootstrap-2j4uWHUt-admin-template-38BME3-2017-11-24.zip
 123. elements-simpleadmin-responsive-admin-template-QJU68H-Ex7AZ6Z5-12-25.zip
 124. elements-simulor-minimal-admin-dashboard-template-P83AWK-LUA5klHH-07-04.zip
 125. elements-slant-multi-purpose-angularjs-admin-web-app-AAXMJPG-xqUpiWaY-01-22.zip
 126. elements-slim-clean-modern-bootstrap-Y0PgCuQN-admin-dashboard-3H7SVS-2019-05-21.zip
 127. elements-snoopy-multipurpose-bootstrap-admin-dashboard-QE6PUG-Uo0LfkvQ-05-10.zip
 128. elements-space-responsive-admin-dashboard-template-A9REUB-uEfPjKgN-01-05.zip
 129. elements-spacex-bootstrap-admin-template-EBGAWJD-XocyTlo5-02-08.zip
 130. elements-splasher-responsive-bootstrap-admin-WCZLLG-I2hzHPXs-05-10.zip
 131. elements-stackdash-bootstrap-HYkj11ES-saas-admin-dashboard-theme-PGATCN4-2020-01-30.zip
 132. elements-stacked-bootstrap-czSWD0Kh-angular-admin-template-FWC3YL-2020-02-29.zip
 133. elements-starlight-responsive-bootstrap-dXYLONuH-admin-template-E9R6DQ-2017-11-11.zip
 134. elements-stexo-admin-dashboard-template-ACN5F89-LScMU2Sz-12-23.zip
 135. elements-syntra-responsive-bootstrap-dwA5qS4d-admin-dashboard-LQTKNZD-2018-01-26.zip
 136. elements-trinity-dashboard-html-template-8XJNLC-6u1pHBNM-03-07.zip
 137. elements-uadmin-bootstrap-admin-template-75E8NA-IEUTycwH-12-31.zip
 138. elements-ultra-multi-purpose-admin-theme-KLD65YS-xrDZBUtM-01-22.zip
 139. elements-uplon-admin-dashboard-landing-template-3CY3W8-JsmNbPu1-10-14.zip
 140. elements-upvex-admin-dashboard-template-F3MESAQ-mUAlimPt-09-06.zip
 141. elements-urora-material-design-admin-dashboard-template-LY2JJ7G-LkkcMki0-05-28.zip
 142. elements-veltrix-admin-dashboard-template-MLNMB36-P2sS23lQ-04-10.zip
 143. elements-veltrix-mvc5-admin-dashboard-template-8EHB9Z6-C7wPQEpS-01-13.zip
 144. elements-vien-angular-angular-ZSidVhi3-admin-template-STYUUJR-2020-07-13.zip
 145. elements-webarch-responsive-admin-dashboard-template-PF5JKL-fPzuMi64-11-03.zip
 146. elements-winkle-AUP725-Ty6Zd1WE-05-10.zip
 147. elements-wody-web-app-bootstrap-admin-template-SVSUUZ-Hc6qoHhZ-11-11.zip
 148. elements-xadmino-admin-dashboard-template-KQ6AJF9-WcDgretP-12-23.zip
 149. elements-xoric-admin-dashboard-template-YSBCCL9-t4qlIkTK-01-18.zip
 150. elements-zapily-responsive-bootstrap-admin-powerful-ui-YHZVFW-DX5Lyg8j-05-10.zip
 151. elements-zawya-bootstrap-LLdUiFlt-material-design-admin-panel-YTYELT-2018-01-28.zip
 152. elements-zeiss-clean-responsive-admin-template-MU4JNFY-ZLD3iej6-12-29.zip
 153. elements-zest-multi-concept-react-admin-template-RK9LMFB-Q7TjDh06-01-25.zip
 154. elements-zinzer-admin-dashboard-template-G2BWU67-weiRGrgd-12-23.zip
 155. elements-zircos-admin-dashboard-material-design-P2BUAV-RM0Qf72x-11-09.zip
 156. elements-zoter-responsive-admin-dashboard-template-TGF7HEJ-RI1W73Tf-01-08.zip

Download Here

Bài viết liên quan

Để lại bình luận